ગુજરાતી

માં ગળું આવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગળું આવવું1ગળે આવવું2

ગળું આવવું1

 • 1

  ચોળિયા ઊપડવા.

ગુજરાતી

માં ગળું આવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગળું આવવું1ગળે આવવું2

ગળે આવવું2

 • 1

  જીવ ઉપર આવી જવું.

 • 2

  બાવરું થઈ જવું.

 • 3

  મુસીબત પડવી.