ગાંઠ કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંઠ કરવી

  • 1

    છાના પૈસા સંઘરવા.

  • 2

    સંપ કરવો.

  • 3

    અદાવત ઊભી કરવી.