ગાડે ચડીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાડે ચડીને

  • 1

    જુલ્મી રીતે-ઉઘાડે છોગ.

  • 2

    એકાએક; જલદી (મોત આવવું).