ગાતર ઢીલાં થઈ જવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાતર ઢીલાં થઈ જવાં

  • 1

    (ઘડપણ કે થાક કે તેવા કારણે) શક્તિ ચાલી જવી.