ગાભેગાભા કાઢી નાખવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાભેગાભા કાઢી નાખવા

  • 1

    સખત માર મારવો.

  • 2

    આટો કાઢી નાખવો.