ગાયના પછવાડે વાછડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાયના પછવાડે વાછડું

  • 1

    બાળકનું માની પછવાડે પછવાડે જ ચાલવું.