ગાળો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાળો કાઢવો

  • 1

    ઘંટીના ગાળામાં છેવટે રહેલા વગર દળાયેલા દાણા દળી કાઢવા.