ગોધરિયું તેલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોધરિયું તેલ

  • 1

    ગોધરા તરફનું હલકી જાતનું તેલ.