ગોળે વીંટાળેલી વાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોળે વીંટાળેલી વાત

  • 1

    ઉપરથી મીઠી લાગે-ગમે તેવી વાત.