ગુજરાતી માં ઘચાઘચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઘચાઘચ1ઘચાઘચ2

ઘચાઘચ1

અવ્યય

  • 1

    ગચ ગચ; ઉપરાઉપરી થાય એમ.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી માં ઘચાઘચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઘચાઘચ1ઘચાઘચ2

ઘચાઘચ2

અવ્યય

  • 1

    ઘચઘચ; ગચ ગચ; ઉપરાઉપરી થાય એમ.

મૂળ

રવાનુકારી