ઘડી ઘડીના રંગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘડી ઘડીના રંગ

  • 1

    પ્રતિક્ષણ બદલાતા વિચારો કે પરિસ્થિતિ.