ઘણાં ઘણાં વાનાં કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘણાં ઘણાં વાનાં કરવાં

  • 1

    અનેક ઉપાય લેવા.

  • 2

    ખૂબ સમજાવવું.