ઘણાં વાનાં કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘણાં વાનાં કરવાં

  • 1

    બહુ રીતે સમજાવવું.

  • 2

    ઠપકો આપવો.