ઘમર ઘમર ફરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘમર ઘમર ફરવું

  • 1

    ગોળ આકારમાં ફરવું.

  • 2

    ફૂદડી ફરવી.