ઘરડી ઘોડીને લાલ લગામ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરડી ઘોડીને લાલ લગામ

  • 1

    ઘરડે ઘડપણ ઠાઠમાઠનો ચસકો કે શોખ હોવો તે.