ઘરનું સુખ હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરનું સુખ હોવું

  • 1

    સ્ત્રી, પૈસાટકા, વસવાટ આદિનું સુખ હોવું.