ઘરમાં ઘંટ વાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરમાં ઘંટ વાગવો

  • 1

    ઘરમાં કોઇ પણ જરૂરી ચીજ ન હોવી; અતિ ગરીબાઈ હોવી.