ઘરમાં બાર હાથનો વાંસ ફરે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરમાં બાર હાથનો વાંસ ફરે

  • 1

    ઘર ખાલીખમ હોવું; અત્યંત ગરીબાઈ હોવી.