ઘસીને ગૂમડે ચોપડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘસીને ગૂમડે ચોપડવું

  • 1

    નકામું; કાંઈ ઉપયોગનું ન હોવું.