ઘાંચીની ઘાણીએ જોડાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાંચીની ઘાણીએ જોડાવું

  • 1

    કંટાળા ભરેલા વૈતરામાં જોડાવું.