ઘોડીએ ચઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડીએ ચઢવું

  • 1

    ઘોડી પર સવારી કરવી.

  • 2

    કેફ કરવો.

  • 3

    લહેરમાં આવવું.