ગુજરાતી

માં ચૂકતું થવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચૂકતું થવું1ચૂકતે થવું2

ચૂકતું થવું1

  • 1

    માગતું પતવું; ચૂકવાવું.

ગુજરાતી

માં ચૂકતું થવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચૂકતું થવું1ચૂકતે થવું2

ચૂકતે થવું2

  • 1

    માગતું પતવું; ચૂકવાવું.