ચૂંટી લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂંટી લેવું

  • 1

    તોડી લેવું.

  • 2

    પસંદ કરી વીણી લેવું.