ચડ ચૂલા ખાઉં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચડ ચૂલા ખાઉં

  • 1

    રસોઈ તૈયાર પણ ન થઈ હોય ત્યારથી ખાવાની ઉતાવળ કરવી.