ચણિયારાં ઠેકાણે રાખવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચણિયારાં ઠેકાણે રાખવાં

  • 1

    ભાન ન ભૂલવું; સંયમ રાખવો.