ચપ્પે શખ્ખો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચપ્પે શખ્ખો

  • 1

    ચપ્પો વાગે તો તે મારનારને એક શખ્ખો આપવાની શરતથી રમાતો લખોટી-દાવ.