ચમડી તૂટે પણ દમડી ન છૂટે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચમડી તૂટે પણ દમડી ન છૂટે

  • 1

    જીવ જાય પણ પૈસો ન છોડે (તેવા સ્વભાવના માણસ માટે).