ચશ્માં ઠેકાણે ન હોવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચશ્માં ઠેકાણે ન હોવાં

  • 1

    મિજાજ ઠેકાણે ન હોવો.