ચાંપતો ઈલાજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંપતો ઈલાજ

  • 1

    તાકીદનો-કડક ઇલાજ કે ઉપાય.