ચાલતાં, રસ્તે ચાલતાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાલતાં, રસ્તે ચાલતાં

  • 1

    વિના કારણે; એમને એમ (કજિયો વહોરવો.).