ચાલતા બળદને આર ખોસવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાલતા બળદને આર ખોસવી

  • 1

    કામ કરતા માણસને ખોટી સતામણ્રી કરવી.