ચાળીસમું નાહવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાળીસમું નાહવું

  • 1

    સ્ત્રીએ પ્રસવને ૪૦ મે દિવસે નાહી-ધોઈ શુદ્ધ થવું.