ચાળીસાં ઊતરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાળીસાં ઊતરવાં

  • 1

    ચાળીસાં દૂર થવાં-તેની જરૂર મટવી.