ચિઠ્ઠીદોરો કરાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચિઠ્ઠીદોરો કરાવવો

  • 1

    વળગણ દૂર કરાવવા જંતરમંતર કરાવવા.