ચીભડાનો ચોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચીભડાનો ચોર

  • 1

    નાની નજીવી ચીજ ચોરનારો; નજીવો ગુનેગાર.