ચોકી પહેરો ગોઠવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોકી પહેરો ગોઠવવો

  • 1

    ચોકી અને પહેરાનો જાપતો કરવો.