ચોખ્ખો હાથ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોખ્ખો હાથ

  • 1

    પ્રામાણિક-ઘાલમેલ ન કરે તેવો માણસ.