ચોપડો રાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોપડો રાખવો

  • 1

    વિગતવાર હિસાબ રાખવો.

  • 2

    વિગતે નોંધ રાખવી.