ચોપડો વાંચવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોપડો વાંચવો

  • 1

    વિગતવાર ગુણદોષ કહેવા.

  • 2

    ભાગવત વગેરે મોટા ગ્રંથ વાંચવા.