ચોસઠ કળા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોસઠ કળા

  • 1

    પૂરેપૂરી આવડત કે કુશળતા; સર્વ વાતે પૂરું હોવું તે.