ગુજરાતી

માં ચૌદ વિદ્યાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચૌદ વિદ્યા1ચૌદે વિદ્યા2

ચૌદ વિદ્યા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પ્રાચીન ચૌદ વિદ્યાઓ-ચાર વેદ, છ વેદાંગ, ધર્મ, પુરાણ, ન્યાય ને મીમાંસા.

ગુજરાતી

માં ચૌદ વિદ્યાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચૌદ વિદ્યા1ચૌદે વિદ્યા2

ચૌદે વિદ્યા2

  • 1

    બધી વિદ્યા; સમગ્ર જ્ઞાન.