ગુજરાતી માં છખૂણિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

છખૂણિયું1છખૂણિયું2

છખૂણિયું1

વિશેષણ

  • 1

    છ ખૂણા કે બાજુવાળું (ષટ્કોણ).

ગુજરાતી માં છખૂણિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

છખૂણિયું1છખૂણિયું2

છખૂણિયું2

વિશેષણ

  • 1

    છ ખૂણાવાળું; ષટ્કોણ.