છૂટી મૂડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છૂટી મૂડી

  • 1

    રોકાયેલી નહિ એવી ('ફલોટિંગ') મૂડી.