ગુજરાતી

માં છેટું બેસવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છેટું બેસવું1છેટે બેસવું2

છેટું બેસવું1

  • 1

    અડકાવ આવવો.

ગુજરાતી

માં છેટું બેસવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છેટું બેસવું1છેટે બેસવું2

છેટે બેસવું2

  • 1

    (સ્ત્રીએ) અભડાવું.