છઠ્ઠીનું ઊખડેલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છઠ્ઠીનું ઊખડેલું

  • 1

    જન્મથી જ ઉદ્ધતને વંઠેલું.