છઠ્ઠીનું ધાવણ કાઢી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છઠ્ઠીનું ધાવણ કાઢી નાખવું

  • 1

    ખૂબ ઉલટી થવી.

  • 2

    મરણતોલ માર મારવો.