છેલ્લા ખોળાનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેલ્લા ખોળાનું

  • 1

    સૌથી નાનું, છેક છેલ્લું જન્મેલું (બાળક).