છેલ્લા દહાડા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેલ્લા દહાડા

  • 1

    પ્રસૂતિ થવાનો નજીક સમય.