છાંટો આપવો લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાંટો આપવો લેવો

  • 1

    અન્નપાણી આપવા લેવાનો વ્યવહાર હોવો.