છાતીનો ઘા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતીનો ઘા

  • 1

    મરમનો ઘા.

  • 2

    સ્વપરાક્ર્મ.